Loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
056-219100-29
การเรียนการสอน

โครงการอบรมการเขียนคู่มืองานหลัก ผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์จากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

SDGs : 5 8

8-9 มีนาคม 2567 สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมการเขียนคู่มืองานหลัก ผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์จากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น โดยวิทยากร คุณบุษบา แสงเงิน ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการพัฒนา บุคลากรเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนางานได้อย่าง ต่อเนื่อง รวมถึงจัดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง ฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อ ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนผลงานเชิง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์จากงานประจำ รวมถึงแนวทางการเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งต่อไป
โดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ สังเคราะห์จากงานประจำเพื่อนำมาประกอบการขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้
มีเป้าหมาย
1.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 100 คน ได้รับการ อบรมการฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อประเมิน เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน