Loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
056-219100-29
การเรียนการสอน

โครงการอบรมการเขียนคู่มืองานหลัก ผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์จากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

SDGs : 8

20-21 มีนาคม 2566 สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดีจัดการอบรมการเขียนคู่มืองานหลัก ผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์จากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น โดยวิทยากร คุณบุษบา แสงเงิน ณ ห้องประชุมพระบาง เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2566  จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน บุคลากรสายสนันสนุน ทั้งมหาวิทยาลัยารบริ มีเหารจัดการทรัพยากรบุคลากรให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการทำงาน