Loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
056-219100-29
การเรียนการสอน

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต /กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ (MOU)

SDGs : 1 2 4

25 เมษายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต /กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ (MOU)

พื้นที่การดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน  26,300 บาท
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  
     2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
ผลที่ได้รับ 
     1.  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของบัณฑิตด้วยการบูรณาการการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง (Hand-on)
     2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่เกิดจากสภาพจริง ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือในระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ หรือภาคเอกชน
บทสรุป
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา และได้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนางานด้านการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา ให้สามารถพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่งงาน และได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ในเรื่องทักษะ ความรู้ ความสามารถ  ดังนั้น เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการหรือหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ในวันที่ 25 เมษายน  2566 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน จำนวน 11 แห่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
     กลุ่มที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนโกรกพระ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
     กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวา ปริ้นติ้ง 
Copain Design 
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด 
บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญบริการ 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท