Loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
056-219100-29
บริการวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียน

SDGs : 4

1-3 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์

            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีพื้นที่ในการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จึงได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสนองพระบรมราโชบายฯ และนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ            คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กฯ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียน ในระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน รวมถึงการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี รวมทั้งได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และร่วมกันวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ในการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

       โดยบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอน  ซึ่งจะส่งผลให้การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาขึ้น