Loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
056-219100-29
การเรียนการสอน

กิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน.

SDGs : 1 3 4 17

15 มีนาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน.

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการสอนและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อออกไปประกอบอาชีพมากมาย สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับจากบุคคลและองค์กรทั่วไป และเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงได้เปิดให้นักเรียนนักศึกษาทั่วไปได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

พื้นที่การดำเนินงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณโครงการ         ไม่ใช้งบประมาณ

วันที่ดำเนินงาน                วันที่ 15  มีนาคม  2566

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จากโครงการ กศน. นครสวรรค์ แนะแนวทางเลือการศึกษาต่อ และอาชีพหลังจบการศึกษา

     2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้แก่ผู้สนใจ

ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

     1. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับการเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ตลอดจนสื่อสารและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

     2. จำนวนวัยรุ่นที่เข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ NSRU Lifelong Education โดยในระหว่างการจัดกิจกรรม พบว่า มีผู้สมัครเรียน และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว จำนวน 37 ราย