Loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
056-219100-29
การเรียนการสอน

กิจกรรมฝึกปฏิบัติแนวทางการจัดการศึกษา การจัดทำร่างหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education: OBE)

SDGs : 4 16 17

20-21 มีนาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมฝึกปฏิบัติแนวทางการจัดการศึกษา การจัดทำร่างหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (Outcome-based Education: OBE) ภายใต้ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต

หลักการและเหตุผล

          การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ หรือ Outcome-based Education (OBE) นั้น เป็นการออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจะบรรลุเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษา การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์นี้จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการเรียนอันประกอบด้วยความรู้(Knowledge) ทักษะ(Skills) และคุณลักษณะ(Attribute) เป็นสำคัญโดยสิ่งที่ผู้เรียนถูกคาดหวังให้เรียนรู้ จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งเกิดจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำไปสู่การสร้างหรือปรับปรุงหลักสูตรให้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกถึงผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง หลักสำคัญที่หลักสูตรต้องคำนึงถึงคือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะต้องยึดผลสำเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก มากกว่าจุดมุ่งหมายของผู้สอนตามที่แสดงออกมาในรูปของเป้าประสงค์ของหลักสูตร จะเห็นได้ว่าการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น หลักสูตรการศึกษา ถือเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถกระตุ้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานได้

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ที่มุ่งหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดทำโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สามารถจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ภายใต้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนระดับหลักสูตร (AUN-QA) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษาสามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย แนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education: OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

พื้นที่การดำเนินงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณโครงการ         145,300 บาท

วันที่ดำเนินงาน                วันที่ 20-21  มีนาคม  2566

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย และสนองตอบต่อการความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

          2. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้การกับการทำงาน โดยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และแก้ปัญหาตามสภาพจริง


ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมทำกิจกรรม Work shop การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE โดยนำผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Need Analysis) มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้  4 ด้าน ได้แก้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล ข้อกำหนดสภาวิชาชีพ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย(คณะ ภาควิชา) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักสูตร นำมาออกแบบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes) และจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา CLOs และ ผลลัพธ์การรู้ระดับบทเรียน LLOs ได้ข้อรับข้อเสนอแนะ จากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปจัดทำหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ นำเข้าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในปีการศึกษา 2566