Loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
056-219100-29
วิจัยและนวัตกรรม การเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรด้วยแนวคิด/กระบวนการ Cooperative and Work Integrated Education

SDGs : 1 2 4

24 มกราคม 2567 - 22 เมษายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรด้วยแนวคิด/กระบวนการ Cooperative and Work Integrated Education  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ออนไลน์
     มหาวิทยาลัยได้ส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร  “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 8 ”   ระหว่างวันที่ 24 – 26  มกราคม  2567   จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยมีอาจารย์เข้ารับการอบรม จำนวน 28 คน โดยทุกคนผ่านการรับรองจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย และสามารถขับเคลื่อนงานด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานได้  โดยผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของอาจารย์ผ่านการอบรมหลักสูตร ได้ประกาศนียบัตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 คน 


 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน 


 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 คน 


                     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 คน   
กิจกรรมที่ 2 ประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา
     กิจกรรมประกวดผลงานการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นและเกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการหรือหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดกิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคาร 9 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แบ่งการประกวดออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ได้แก่
          1) ผลงานนักศึกษาที่เกิดจากกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่ส่งเข้าร่วมประกวดฯ รวมทั้งสิ้น  40 ชิ้นงาน
         2) ผู้ปฏิบัติงาน/ประสานงาน CWIE ระดับคณะ  จำนวน 2 ท่าน
         3) คณาจารย์นิทศ CWIE   จำนวน 1 ท่าน
         4) สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก   จำนวน 2 แห่ง
 จากการดำเนินงานและ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานของนักศึกษา และตัวแทนสถานประกอบการ เข้าร่วมประกวดผลงาน CWIE ในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2566 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเครื่องข่ายฯ เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป  มีรายละเอียดดังนี้
            1. ประเภท Oral Presentation  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น

               รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ผลงาน  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) การเดินทาง และคำแนะนำแก่ผู้เข้าพักโรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค  เจ้าของผลงาน นางสาวปิยธิดา ชื่นกลิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            2. ประเภท Poster Presentation ด้านนวัตกรรม
               รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ผลงาน การจัดทำ Dashboard วิเคราะห์ Volume RT สถานการณ์ของสินค้าและประสิทธิภาพเรือที่มาใช้เทียบท่าด้วยโปรแกรม Power BI  เจ้าของผลงาน นางสาวสุฑาทิพย์ แม้นพยัคฆ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
               รางวัลดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่ผลงาน กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากถุงกาแฟ Back canyon บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด  เจ้าของผลงาน นางสาวอัจจิมา ใจกล้า และนางสาวผดุงขวัญ ศรีคำขลิบ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            3. รางวัลสถานประกอบการขนาดเล็กดำเนินการ CWIE ดีเด่น ได้แก่ สำนักงานสอบบัญชีวนิศาการบัญชี
            4. รางวัลอาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์จามรี  เครือหงส์
            5. รางวัลผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถานศึกษา ดีเด่น ได้แก่ นางสาวเยาวเรศ  ภูเมืองปาน