Loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
056-219100-29

Nakhon Sawan Rajabhat University Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs คือ แนวทางในการกำกับการพัฒนาโลก ระหว่างปี พ.ศ.2559-2573 เพื่อให้นานาประเทศร่วมกันพัฒนาโลกให้มีความสมดุลและยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ซึ่งปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) สหประชาชาติ ได้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals: SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี พ.ศ.2558

THE 17 GOALS

กรณีศึกษา